Verhoogd, Vertraagd : een ontwerpend onderzoek naar een nieuw – door traagheid vormgegeven – netwerk van gelaagde publieke domeinen in de binnenstad van Rotterdam

De focus van de afstudeerstudio ‘The Aesthetics of Deceleration – Spaces of Slowness, between intermediate size and intermediate time’ richt zich op het onder-zoek en ontwerp van ‘tussenruimtes’ met betrekking tot het begrip traagheid als centrale thematiek. Huidig leven we in een urbane samenleving die zich kenmerkt door versnelling, snelle dynamische net-werken en een sterk toenemende mate van maatschappelijke druk. Stress, burnouts en depressies zijn dan ook voorbeelden van gezondheidsklachten die in onze alledaagse samenleving niet vreemd zijn; ze zijn het gevolg van het niet meer kunnen ontsnappen aan overmatige stimuli, ofwel alle urbane ervaringen en indrukken waaraan een individu wordt blootgesteld.

Dit afstudeerproject is gestart met ‘het dwalen door de stad Rotterdam’ om zo als flâneur te ervaren of er huidig al fysiek-ruimtelijke elementen en plekken van traagheid herkenbaar én ervaarbaar zijn in een stad die met name gevormd wordt door versnelling. Vanuit ‘het dwalen en ervaren’ zijn de huidige en toekomstige hoogbouwontwikkelingen in de stad Rotterdam aan bod gekomen als op-vallende thematiek; een thematiek die door haar dynamisch karakter in eerste instantie niet lijkt te corresponderen met het willen ontwikkelen van vertragende (tussen-)ruimtes waarin ‘het loskomen van een individu uit de versnelde alledaagse urbane context’ centraal staat. Ondanks deze tegenstrijdigheid tussen beide thematieken, maar daarbij wel inspelend op de huidige en toekomstige noodzaak om zo goed als mogelijk om te gaan met het publiek domein in en rondom hoog-bouwontwikkelingen, richt dit project zich op een strategie waarbij de ervaring van traagheid wordt gerealiseerd door Rotterdam in de toekomst als ‘gelaagde’ hoogbouwstad voor te stellen. Het concept is om een nieuw, tweede én op traagheid gericht publiek domein op niveau te implementeren in de binnenstad van Rotterdam; een nieuwe laag die het mogelijk moet maken dat individuen afstand kunnen nemen van alle heden-daagse stimuli en daardoor dus ook kunnen vertragen in een hoogstedelijke context. Binnen dit project wordt de ont-wikkeling van het concept benaderd op meerdere schaalniveaus: als strategie op het niveau van de binnenstad Rotterdam én als ontwerp uitgewerkt op het level van een gekozen cluster, inclusief een uitlichting van de publieke domeinen gelegen op hogere niveaus. Kortom: vanuit een kritische reflectie op alle huidige en toekomstige hoogbouwontwikkelingen in de binnenstad van Rotterdam is er in dit project een utopisch-realistisch ontwerpvoorstel tot stand gekomen voor de ont-wikkeling van een tweede maaiveld in de stad; een laag bestaande uit een netwerk van verhoogde publieke domeinen. Aan de hand van dit voorstel opent dit project een discussie over (verhoogde) publieke domeinen in en rondom toekomstige hoogbouw: want hoe gaan we in de hoogbouwstad van de toekomst om met het ontwerp van het publiek domein?

Plekken van versnelling
Voorgesteld verhoogd publiek domein
Focus op Beurs cluster

More in :